Základní údaje o agentuře

Doporučujeme

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Ing. Jiří Doležel, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo:Horní náměstí 5 772 00 Olomouc
IČO:64631109
DIČ:CZ 64631109
Tel:+420 585 205 990
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení:Sberbank CZ, a.s., Brno, pob. Olomouc
Číslo účtu:4070002800/6800
Mezinárodní účet IBAN:CZ 8968000000004070002800
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:4200007109 / 6800 (podrobnosti viz RFPPSM )

MAP II Přerovsko

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území MAP Přerov, s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategii vzdělávací soustavy ČR do roku 2020.

Hlavním cílem projektu je realizace a naplňování strategických cílů MAP ORP Přerov tak, jak byly naplánovány a zanalyzovány v rámci přípravy dokumentu MAP prostřednictvím projektu MAP I. Realizací Strategického plánu MAP dojde k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Vazby a postupy pro vzniklou síť a spolupráci budou udržitelné i po ukončení realizační části projektu.

Dílčí cíle:

  1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  2. Zvýšení orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  3. Zvýšení podpory škol se slabšími výsledky (s ohledem na děti ohrožené školním neúspěchem), včetně rozvoje potenciálu každého žáka.
  4. Zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole.
  5. Zlepšení spolupráce v území, včetně využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

Odkaz na web projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Článek z přílohy MF Dnes

Projekty za dvě miliardy korun, mezi nimiž nechybí ani projekty na zvýšení zaměstnanosti v regionu. To je výsledek práce Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která letos oslavila čtvrtstoletí své činnosti.

Každý starosta, jemuž není lhostejný život obyvatel v obci, ví, že řadu investic i aktivit, které výrazně ovlivní infrastrukturu i zaměstnanost, lze financovat z dotací. Ne každý se však vyzná ve spletité nabídce dotačních příležitostí a má čas konkrétní nabídky hledat. Právě pro tyto starosty vznikla Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.
„Obcím, ale také městům nabízíme nejen zpracování projektové žádosti, ale i zajištění výběrových řízení či následný dotační management spojený s realizací projektu. Starosta obce se nemusí o nic starat. Vidí jen výsledek, který dotace do obce přinesla,“ říká Martin Kučera, který stojí v čele regionální agentury a od roku 2004 je i členem zastupitelstva Olomouckého kraje. „Vím, s jakými požadavky se na kraj obracejí starostové malých obcí, a znám jejich nelehkou situaci v roli starosty. Proto jsem velmi rád, že ročně pomůžeme více než třem desítkám obcím s dotacemi, na které mohou dosáhnout,“ pokračuje Kučera.
Agentura za posledních dvanáct let podpořila stovky úspěšných projektů v městech a obcích, které získaly dotační podporu za dvě miliardy korun. To potvrzuje i Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané.
„S regionální agenturou jsme připravovali stavbu cyklostezky, na které následně pracovali právě naši občané. A protože jsme byli s prací spokojeni, zadali jsme agentuře i zpracování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice, do které by se opět měly zapojit firmy v našem okolí.“
A pracovnímu trhu se agentura věnuje i v dalších projektech.
Jedním z nich je projekt Kompas, představený nedávno v Přerově v rámci tradičního setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, v rámci něhož vzniká systém zaměřený na trh práce.
Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což znamená mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování všech, kteří se na trhu práce pohybují a kteří ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele či vzdělávací instituce, včetně subjektů zabývajících se personální činností a poradenských pracovišť. Kompas by měl pomoct regionům reflektovat například podstatné dopady technologických trendů na poptávku po nových pracovních oborech. Regionální agenturu rozvoje střední Moravy založilo Sdružení obcí střední Moravy společně s městem Olomouc, aby pomáhala více než stovce obcí zapojených do sdružení. Postupně byl vytvořen fond, do kterého solidárně přispívají všichni členové. Do fondu dlouhodobě přispívá i Olomoucký kraj dotací ve výši 1,5 milionu korun, což výrazně zvyšuje možný příspěvek regionální agentury na zpracování žádosti obcím.

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 24.05.2018
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
Rubrika: Příloha – Není práce jako práce
Str.: 51
Mutace: Olomoucký kraj
Skóre: 0.97

Statut

Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM)

Schváleno na VS SOSM dne 28. 04. 2016 a správním výborem SOSM (Sdružení obcí střední Moravy) dne 28. 04. 2016.

1. Zřizuje se „Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě“ – zkráceně „RFPPSM“. Fond není právnickou osobou. Účelem RFPPSM je nejen shromažďovat níže uvedeným způsobem od přispěvatelů RFPPSM finanční příspěvky do společného fondu a z takto sdružených prostředků podporovat v jednotlivých obcích nebo regionech a mikroregionech střední Moravy přípravu projektů vhodných pro vyhlašované dotační programy, ale i pomoci zajišťovat vhodnou pracovní činnost pro RARSM.

2. Základním principem financování RFPPSM je zajištění schopnosti samofinancování a rozvoje jeho kapacity. Plnění tohoto principu je založeno na:

  1. pravidelném ročním příspěvku přispěvatelů do RFPPSM v aktuální schválené výši pro příslušný rok
  2. příjmem fondu mohou být i dary libovolných subjektů

3. Finanční příspěvek na spolufinancování úhrady nákladů přípravy a dopracování projektů se poskytuje formou finanční výpomoci dle bodu 2 s tím, že maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM může činit max. 50% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH) nad částku 100 000,- Kč včetně DPH. Zbývajících min. 50% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. U projektů nepřekračujících částku 100 000,- Kč včetně DPH je maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM 90% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH). Zbývajících min. 10% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. Přípravou projektů se rozumí zpracování projektové dokumentace nebo její některé chybějící části, zpracování studie proveditelnosti, EIA, logframe, project fiche, samotné žádost o dotaci, realizace výběrových řízení, dle požadavků dotačních programů aj.

4. Fond je založen na principu solidarity jeho přispěvatelů. To znamená, že přispěvatel RFPPSM nemá právní nárok na získání a čerpání podpory z prostředků sdružených v RFPPSM a podobně nemá přispěvatel RFPPSM nárok na vrácení finančních prostředků, které poskytl do RFPPSM, a to ani v případě, že nebyl nebo nebude vybrán k čerpání podpory přípravy projektu, pokud SV SOSM nerozhodne jinak.

5. Přispěvatelem z řad obcí RFPPSM může být pouze člen SOSM za podmínky dodržování tohoto statutu RFPPSM. Dalšími přispěvateli mohou být na základě smlouvy se správcem fondu i další právnické či fyzické osoby, jako např. Olomoucký kraj, banky aj.

6. Příspěvek do fondu stanovuje valné shromáždění vždy pro příslušný rok za každého obyvatele hlášeného k trvalému pobytu v obci přispívající do fondu. Výše příspěvku na rok je vždy stanovena prováděcím předpisem pro příslušný rok a určuje se na základě aktuálního stavu obyvatelstva ke dni 31. 12. předešlého roku.

7. Nárok na podporu z RFPPSM má pouze obec, která má uhrazeny členské příspěvky ve vztahu k SOSM, a která řádně zaplatila příspěvek do RFPPSM pro daný rok, a která má vypořádány všechny závazky k RFPPSM plynoucí z finančních výpomocí v minulosti, a která byla na základě podmínek vyhlášených SV SOSM vybrána k čerpání finanční podpory na přípravu projektu.

8. Správcem RFPPSM je správní výbor RARSM.

10. Kapacita fondu bude každoročně správcem fondu vyhodnocena a bude součástí Zprávy o činnosti a hospodaření RARSM a předložena ke schválení správnímu výboru SOSM, který se uskuteční nejpozději v měsíci dubnu následujícího roku, před dubnovým VS SOSM.

11. Příjemce podpory z RFPPSM vybraný k poskytnutí podpory přípravy projektu z fondu RFPPSM je na výzvu správního výboru SOSM, popř. správce prostředků sdružených v RFPPSM povinen dokladovat, že má zajištěno finanční krytí na zbývajících min. 50% či min. 10% ceny přípravy projektu.

12. Přílohou a nedílnou součástí tohoto statutu je Prováděcí předpis.