Služby a produkty

V rámci Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě může být získána dotace na zpracování níže uvedených dokumentací:

 • Žádost o dotace, včetně povinných příloh, jakými jsou například:
  • studie proveditelnosti
  • logický rámec
  • soulad s rozvojovou strategií
  • analýza nákladů a přínosů (CBA)
  • vyplnění vlastní žádosti
 • Strategické rozvojové plány měst, obcí a mikroregionů, včetně jejich aktualizace
 • Technická dokumentace dopravních staveb (např. cyklostezky, místní komunikace, obytné zóny, apod.), a to:
  • Technická studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • PDPS
 • Pasporty dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí

Během programovacího období 2014 – 2020 bude možno čerpat dotace zejména z následujících dotačních titulů:

 • Tematické operační programy:
  • IROP – Integrovaný regionální operační program
  • Operační program Doprava
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Životní prostředí
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Operační program Zaměstnanost
 • Evropská územní spolupráce:
  • Operační program Přeshraniční spolupráce
  • Operační program Meziregionální spolupráce
  • Operační program Nadnárodní spolupráce
 • Program rozvoje venkova
 • Program obnovy venkova
 • Finanční mechanismy EHP / Norska
 • Dotační tituly jednotlivých ministerstev ČR

Použité zkratky:
RFPPSM – Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě
RARSM – Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
SOSM – Sdružení obcí střední Moravy