Stanovy

Výklad zkratek a pojmů:

1. Region – území Olomouckého kraje a mikroregionů
2. RARSM – Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
3. SOSM – Sdružení obcí střední Moravy
4. Člen RARSM – Sdružení obcí střední Moravy a město Olomouc

Čl. I. Základní ustanovení

„Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy“ (dále jen RARSM) je zájmovým sdružením obcí střední Moravy (dále SOSM), vytvořeným podle ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku, založeným zakladatelskou smlouvou ze dne 18.12.1995. RARSM v návaznosti na působnost orgánů místní samosprávy, krajských, regionálních, státních a evropských institucí, zvláště pak Evropské unie a podnikatelského sektoru přispívá k propagaci regionu a jeho hospodářskému rozvoji a to zejména s ohledem na vytvoření nových pracovních míst, nových příležitostí a nových řešení při dodržování principů partnerství. Je nestátní, neziskovou a nevýdělečnou organizací.

Čl. II. Název a sídlo RARSM

Název sdružení zní: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Sídlem RARSM je: Olomouc 772 00, Horní náměstí 5.

Čl. III. Předmět činnosti RARSM

1. Předmětem hlavní činnosti RARSM je:

  • Agenturní činnost informační, vzdělávací, poradenská a zprostředkovatelská
  • Propagace regionu a jeho potenciálu uvnitř ČR i mezinárodně
  • Přispívat k co nejefektivnějšímu využívání možností vyplývajících pro region ze vstupu ČR do EU (využívání dotačních programů EU, možností meziregionální spolupráce, transfer know-how, propagace regionu atd.)
  • Podporovat efektivní spolupráci mezi obcemi, podnikatelskou sférou a případnými dalšími institucemi
  • Aktualizace strategických rozvojových plánů regionu, mikroregionů, měst a obcí
  • Informační činnost pro města, obce a podnikatelské subjekty zaměřená na možnosti čerpání dotací z EU i ČR, včetně aktivní účasti na odborných seminářích apod.
  • Příprava regionálních rozvojových projektů měst, obcí a podnikatelských subjektů zvláště s ohledem na možnost čerpání dotací z EU i ČR
  • Poradenský servis pro města a obce regionu
  • Spoluúčast na projektech z oblasti regionálních informačních systémů
  • Spolupráce s CzechInvestem, státními orgány, krajem, městy, obcemi, formou poskytování servisu pro případné investory do regionu
  • Iniciování meziregionálních evropských projektů včetně. účasti RARSM v těchto projektech, a šíření a další využívání získaných zkušeností a výsledků z projektů v regionu
  • Podpora cestovního ruchu v regionu
  • V rámci činnosti stanovené ročními operativními plány podporovat a respektovat cíle a usnesení orgánů Svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy
  • V rámci činnosti stanovené ročními operativními plány spolupracovat s Olomouckým krajem a to na základě dohody o spolupráci a jejích aktualizací

2. Vedle výše uvedených hlavních činností RARSM, v míře jen nezbytně nutné a v zájmu zajištění potřeb SOSM a ostatních obcí střední Moravy vyvíjí činnost v těchto oblastech:

  • tlumočnická a překladatelská činnost

 

Čl. IV. Úprava majetkových poměrů a hospodaření RARSM

1. Činnost RARSM je financována z prostředků, tvořených:

 • příspěvkem členů RARSM,
 • podpůrnými prostředky, dotacemi a granty,
 • finančními prostředky získanými z hlavní či doplňkové činnosti RARSM.

2. Postup při hospodaření s majetkem RARSM upravují vnitřní předpisy schvalované valným shromážděním.

3. Finanční hospodaření RARSM se řídí rozpočtem, schvalovaným valným shromážděním vždy nejpozději do 30. 4. běžného roku. Doba od počátku roku do schválení rozpočtu je považována za rozpočtové provizorium, kdy čerpání nákladových položek je možné jen do jejich plánované výše minulého rozpočtu.

4. Výnos z veškeré činnosti RARSM je používán výhradně pro činnost RARSM v souladu s hlavním předmětem činnosti uvedeným v čl. III. Stanov.

Čl. V. Práva a povinnosti členů RARSM

Členové RARSM mají právo zejména:

 • účastnit se valného shromáždění prostřednictvím svých statutárních zástupců
 • volit orgány a delegovat do nich své zástupce

Členové RARSM jsou povinni zejména:

 • podle svých možností napomáhat uskutečňování cílů a úkolů RARSM vymezených v zakladatelské smlouvě a vyplývajících z usnesení orgánů RARSM
 • aktivně se podílet na práci RARSM, zejména jeho orgánů
 • chránit dobré jméno RARSM
 • platit roční členské příspěvky prostřednictvím sekretariátu SOSM ve stanovené výši, a to vždy nejpozději do 30.6. daného roku.

Čl. VI. Orgány RARSM, jejich pravomoc a působnost

Orgány RARSM jsou:

  A. Valné shromáždění
  B. Správní výbor
  C. Kontrolní komise

A. Valné shromáždění

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem RARSM. Sestává z pověřených zástupců členů RARSM. Do jeho výlučné pravomoci náleží:

 • schvalování stanov a jejich změn
 • jmenování a odvolávání členů správního výboru a kontrolní komise
 • navrhování výše příspěvku pro RARSM orgánům SOSM
 • rozhodování o přijetí nových členů RARSM
 • schvalování strategických plánů a cílů RARSM
 • schvalování ročního hospodaření a finančního rozpočtu
 • schvalování ročních finačních plánů a výsledků hospodaření
 • schvalování vnitřních předpisů upravujících hospodaření s majetkem RARSM
 • jmenování a odvolání ředitele RARSM na základě doporučení správního výboru RARSM
 • rozhodování v otázkách, které si valné shromáždění ke výlučnému rozhodování vyhradí

2. Řádné valné shromáždění je svoláváno správním výborem nebo i kterýmkoliv z členů valného shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení předchozího kalendářního roku. Mimořádné valné shromáždění může být svoláno kdykoliv.

3. Správní výbor je povinen svolat valné shromáždění

 • požádá-li o to nejméně jeden z členů RARSM
 • klesne-li počet členů správního výboru o více než polovinu stanoveného počtu členů.

4. Kontrolní komise je povinna podat správnímu výboru žádost o svolání mimořádného valného shromáždění vyžadují-li to zájmy RARSM. Žádost musí být podána správnímu výboru písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být správním výborem svoláno tak, aby se konalo nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Pokud správní výbor nesvolá mimořádné valné shromáždění na žádost kontrolní komise, pak je tato komise oprávněna svolat jednání sama.

5. Valné shromáždění je svoláváno pozvánkou zaslanou všem členům RARSM nejméně 14 dnů před termínem jeho konání. Pozvánka musí obsahovat termín, místo a pořad jednání. Souhlasí – li s tím všichni členové valného shromáždění, lze jeho zasedání svolat jiným způsobem. Lhůta pro svolání mimořádného valného shromáždění uvedená v předchozím odstavci se zkracuje na 10 dnů. Návrh pořadu jednání sestavuje správní výbor.

6. Člen RARSM se zúčastní valného shromáždění prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce člena je povinen odevzdat tuto plnou moc před zahájením valného shromáždění správnímu výboru.

7. Každý člen RARSM má jeden hlas. Valné shromáždění je schopné usnášení, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů RARSM. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou přítomných členů. K rozhodnutí o schválení stanov a jejich změn, návrhu na výši členských příspěvků, jakož i k rozhodnutím o zrušení RARSM je třeba souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných. Hlasování na valném shromáždění se děje aklamací, pokud valné shromáždění nerozhodne jinak.

B. Správní výbor

1. Správní výbor je statutárním orgánem RARSM, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. Správní výbor jedná o všech záležitostech RARSM, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valného shromáždění. Část své pravomoci a působnosti, kterou převede na ředitele RARSM, je popsána v organizačním řádu.

2. Jménem RARSM, zejména ve věcech týkajících se nabývání a zcizování nemovitostí a ve finančních otázkách, jedná společně předseda nebo místopředseda správního výboru a ředitel RARSM.

3. Správní výbor zejména:

 • realizuje usnesení valného shromáždění
 • zajišťuje zpracování návrhu finačního plánu RARSM, a předkládá je valnému shromáždění ke schválení
 • zajišťuje zpracování výsledků hospodaření a předkládá je valnému shromáždění ke schválení
 • připravuje, svolává a organizačně zajišťuje řádné a mimořádné valné shromáždění
 • dohlíží na plnění strategických plánů a cílů RARSM
 • schvaluje počet a složení výkonného aparátu RARSM
 • schvaluje a upřesňuje roční operativní plány
 • doporučuje valnému shromáždění jmenování a odvolání ředitele RARSM
 • na základě návrhu ředitele schvaluje organizační řád včetně stanovení pravomocí a okruhu působnosti ředitele (jeho práv a povinností)
 • podává valnému shromáždění návrhy na přijetí nových členů RARSM
 • sleduje hospodaření RARSM v rámci schváleného finančního plánu
 • plní další úkoly stanovené valným shromážděním

4. Správní výbor má minimálně pět členů zvolených valným shromážděním na období čtyř let. Funkční období člena správního výboru však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový; tím není dotčeno právo člena správního výboru na odstoupení ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným správnímu výboru. Výkon funkce pak končí dnem, kdy je prohlášení doručeno do sídla RARSM. Členem správního výboru je vždy ředitel RARSM, přičemž se členem stává okamžikem jmenování a přestává být členem okamžikem odvolání.

5. Správní výbor je oprávněn na místo nejvýš jednoho svého člena, jehož členství ve správním výboru zaniklo nebo který se funkce vzdal, kooptovat náhradního člena na dobu do příštího zasedání valného shromáždění.

6. Správní výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu většinou hlasů. Místopředseda správního výboru vykonává v době nepřítomnosti předsedy tutéž činnost jako předseda. V případě nepřítomnosti ředitele ho při jednání správního výboru zastupuje jeho určený zástupce, a to bez hlasovacího práva

7. Běžnou činnost RARSM řídí ředitel RARSM; v naléhavých případech po projednání s předsedou nebo místopředsedou správního výboru je oprávněn činit opatření, která jinak náleží správnímu výboru. Tato opatření musí ředitel RARSM předložit správnímu výboru ke schválení na jeho nejbližším zasedání. Ředitel RARSM je statutárním orgánem zaměstnavatele.

8. Správní výbor zasedá podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Svolává jej předseda, zpravidla do místa sídla RARSM. Pozvánka na zasedání správního výboru musí být odeslána nejméně 5 dnů přede dnem tohoto zasedání. Souhlasí-li s tím všichni členové správního výboru, lze jeho zasedání svolat jiným způsobem. Předseda správního výboru je povinen svolat zasedání správního výboru vždy, požádá-li o to kontrolní komise.

9. Nemůže-li se člen správního výboru zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn písemně zmocnit jiného člena správního výboru, aby ho při tomto jednání zastupoval s veškerými právy a povinnostmi. Každý člen správního výboru však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného člena.

10. O průběhu zasedání správního výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda nebo místopředseda a ředitel RARSM.

11. Správní výbor je oprávněn rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje prostou většinou hlasů. Správní výbor může na návrh předsedy SV RARSM a ředitele RARSM přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, souhlasí-li s tím všichni členové správního výboru. Hlasující se pak považují za přítomné.

12. Členové správního výboru jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí ku prospěchu RARSM a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím by mohlo být na újmu RARSM nebo jeho členům.

C. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží na výkon působnosti správního výboru a na uskutečňování činnosti RARSM v souladu s předmětem jeho činnosti.

2. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti RARSM a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost RARSM se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valného shromáždění.

3. Kontrolní komise přezkoumává roční účetní závěrku a návrh rozpočtu RARSM vypracované z podnětu správního výboru a předkládá své vyjádření valnému shromáždění.

4. Kontrolní komise zastupuje RARSM vůči členům správního výboru v řízení před soudy nebo jinými orgány.

5. Kontrolní komise má sedm členů jmenovaných valným shromážděním na období čtyř let na základě doporučení členů RARSM. Funkční období člena kontrolní komise však neskončí, dokud nebyl na jeho místo jmenován člen nový. Tím není dotčeno právo člena kontrolní komise na odstoupení ze své funkce. Výkon funkce pak končí dnem, kdy je prohlášení o odstoupení doručeno do sídla RARSM. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

6. Zasedání kontrolní komise se konají dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Svolává je předseda komise zpravidla do sídla RARSM. Pozvánka na zasedání kontrolní komise musí být odeslána nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání. Souhlasí – li s tím všichni členové kontrolní komise, lze její zasedání svolat jiným způsobem. O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný i jejím předsedou. V zápise se uvede i stanovisko člena kontrolní komise, který hlasoval proti rozhodnutí kontrolní komise, pokud o to požádá.

7. Kontrolní komise je oprávněna rozhodovat, jsou-li přítomni nejméně čtyři její členové. Rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů.

8. Místopředseda kontrolní komise vykonává v době nepřítomnosti předsedy tutéž činnost jako předseda.

9. Ustanovení o povinnosti zachovávat mlčenlivost pro členy správního výboru platí i pro členy kontrolní komise.

Čl. VII. Zánik účasti ve RARSM

1. Účast v RARSM zaniká:

 • dohodou účastníků
 • vystoupením
 • vyloučením
 • zánikem člena RARSM bez právního nástupce

2. Dohodou zaniká účast člena podle podmínek tam sjednaných.

3. Vystoupením zaniká účast ve RARSM na základě oznámení, doručeného správnímu výboru formou doporučeného dopisu nejméně čtyři měsíce před koncem roku. Členství ve RARSM v tomto případě zaniká posledním dnem toho roku, v němž oznámení bylo správnímu výboru doručeno, byla-li zachována čtyřměsíční lhůta; jinak posledním dnem roku následujícího.

4. Porušuje-li člen RARSM opětovně a přes výstrahu své členské povinnosti vyplývající ze zákona, ostatních obecně závazných právních předpisů nebo stanov, pak lze tohoto člena ze RARSM vyloučit. O vyloučení rozhoduje valné shromáždění svým usnesením.

Čl. VIII. Zánik RARSM

1. RARSM zaniká dnem výmazu z registrace.

2. Zániku RARSM předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního zástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení agentury žádný majetek.

3. RARSM se zrušuje:

 • dnem uvedeným v rozhodnutí valného shromáždění o zrušení RARSM, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato
 • dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení RARSM, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci
 • dnem uvedeným v rozhodnutí valného shromáždění o sloučení, splynutí nebo rozdělení, RARSM, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato
 • dnem prohlášení konkursu nebo zamítnutím konkursu pro nedostatek majetku.

4. Nepřešlo-li celé jmění RARSM na právního nástupce nebo bylo-li RARSM zrušeno bez právního nástupce, provede se likvidace RARSM, a to v souladu s ustanovením § 70 a násl. Obchodního zákoníku. Majetkové vypořádání s členy, jejichž účast ve RARSM zanikla, bude podle stavu v den zániku účasti ve RARSM provedeno podle rozhodnutí valného shromáždění.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje výhradně valné shromáždění a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných.

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat člen RARSM, správní výbor nebo kontrolní komise, a to prostřednictvím orgánu, který svolává valné shromáždění.

3. Toto úplné znění stanov bylo přijato valným shromážděním dne 16.04.2007

V Olomouci, dne 16.04.2007