Zakladatelská smlouva sdružení RARSM

 

Smluvní strany

 Sdružení obcí střední Moravy se sídlem v Prostějově
zast. místopředsedy Ing. Čestmírem Hradilem a JuDr. Petrem Dutkem

a

Město Olomouc zast. náměstkyní primátora Mgr. Martou Vláčilovou

uzavírají tuto smlouvu o založení sdružení Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.

I.
Název a sídlo sdružení

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.
Sídlem sdružení je Olomouc.

II.
Předmět činnosti sdružení
Předmětem činnosti sdružení je zejména informační, poradenská, školící

a zprostředkovatelská činnost, jakož i další činnosti povolené na základě
živnostenských a jiných opravnění.
Jednotlivé činnosti budou specifikovány v příloze č. 1 stanov sdružení.

III.
Orgány sdruženíOrgány sdružení jsou valná hromada, správní výbor a kontrolní komise.
Pravomoc jednotlivých orgánů je upravena ve stanovách sdružení.

IV.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy sdružení.
Na této smlouvě se zakladatelé dohodli dne 18. prosince 1995