Prováděcí předpis

 

Sdružení obcí Střední Moravy


Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

 

Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě

Prováděcí předpis

(nedílná součást Statutu RFPPSM)

Duben 2016

 1. RFPPSM je vymezen pro všechny obce a města[1] – členy Sdružení obcí Střední Moravy (dále jen SOSM), kteří uhradí stanovený příspěvek dle bodu 3.
 2. Správcem RFPPSM je správní výbor RARSM a majitelem RFPPSM je RARSM.
 3. Financování RFPPSM se skládá ze zvláštního členského příspěvku členů SOSM, který je stanoven ve výši schválené pro příslušný rok na valném shromáždění SOSM (dle přílohy prováděcího předpisu) s termínem úhrady do 30. 4. každého roku nebo doplňkově, je-li vyhlášeno kontinuální kolo v tomtéž roce.
 4. Veškeré finanční zdroje budou shromažďovány na zvláštní účet vedený RARSM označený jako „Regionální fond“. Číslo účtu je 4200007109/6800.
 5. Prostředky fondu mohou být rozšířeny dle aktuální situace o příspěvky dalších regionálních subjektů.
 6. Kapacita fondu bude každoročně správcem fondu vyhodnocena a bude součástí Zprávy o činnosti a hospodaření RARSM a předložena ke schválení správnímu výboru SOSM, který se uskuteční nejpozději v měsíci dubnu následujícího roku, před dubnovým VS SOSM.
 7. Příjem žádostí od obcí dle bodu 1. o podporu přípravy projektů bude probíhat každoročně po vyhlášení prvního, nebo kontinuálního kola od 1. 1. do 15. 12. na Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc. Po vyhodnocení prvního kola mohou být vyhlášena i kola další, pokud nebude správcem vyhlášeno kolo kontinuální.
 8. Správce RFPPSM, tedy SV RARSM doporučí svým usnesením SV SOSM schválit či neschválit čerpání určitého finančního objemu z RFPPSM a rovněž účel čerpání pro jednotlivé členské obce SOSM, na základě podkladů připravených Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy.

  Následně je SV SOSM povinen do 7 dnů od přijetí doporučujícího usnesení správního výboru RARSM přijmout usnesení. SV SOSM může využít způsob hlasování per rollam.

 9. Prioritní okruhy projektů jsou v souladu se schváleným Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOK) a odpovídají rovněž celému spektru evropských dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů v daném programovém období:
  1. Příprava podmínek pro udržení a rozvoj podnikání na venkově (obnova a revitalizace starých objektů, opuštěných průmyslových areálů a příprava nových lokalit včetně potřebné infrastruktury)
  2. Zkvalitnění životního prostředí za podmínek trvale udržitelného rozvoje
  3. Zlepšení infrastruktury dopravních úseků místních komunikací pro zvýšení dostupnosti zaměstnaneckých a obslužných středisek na venkově
  4. Posílení a zkvalitnění venkovské infrastruktury
  5. Rozšíření a zlepšení služeb v rámci rozvoje venkova
  6. Rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit (kulturních, sportovních, zájmových) pro veřejnost a mládež
  7. Podpora programů projektů celoživotního vzdělávání

   Konkrétní priority před každým otevřením fondu upřesňuje a vyhlašuje správní výbor SOSM, a to s ohledem na v příslušném roce aktuální dostupné dotační programy.

 10. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 90 % ceny včetně DPH za zpracování projektu, či zajištění podpůrné služby, u částky nepřekračující 100 000,- Kč včetně DPH.
 11. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 50 % ceny včetně DPH za zpracování projektu, či zajištění podpůrné služby nad částku 100 000,- Kč včetně DPH.
 12. Žadatelé o podporu budou informováni o rozhodnutí SV SOSM do 7 dnů po jeho zasedání nebo hlasování per rollam.
 13. Smlouvy na spolufinancování a realizaci vybraných projektů mezi majitelem fondu (Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy) a vybraným žadatelem budou podepsány do 30 dnů po rozhodnutí SV SOSM.
 14. Financování příprav projektů a rozsah činnosti RARSM musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu jeho aktuálního znění.
 15. Prostředky fondu nevyčerpané do 31. 12. příslušného roku zůstávají na účtu fondu pro využití v roce následujícím.

[1] Včetně svazků, ve kterých jsou zúčastněny města a obce a jejich zřízené a založené organizace.