Máme práci!!

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303
Doba trvání projektu: 2019-2021

Cíle projektu:

 • Podpořit mladé lidi – protože jsou znevýhodňováni nedostatečnou praxí
 • Motivovat – dostatečné odborné vzdělání
 • Rekvalifikační kurzy – zlepšení podmínek při hledání práce
 • Podpořit pro získávání pracovních zkušeností

Výhody a přínosy:

 • Otestování vašich schopností a dovedností
 • Vyhodnocení vašeho profilu
 • Rozvoj vašich komunikačních a jiných dovedností
 • Využití komunikace s individuálním poradcem pro vyhledávání inzerátu
 • Pomoc při přípravě prezentace vaší osoby
 • Poradenství ve volbě povolání
 • Využití vybavení školící místnosti pro aktivity spojené se zařazením na trh práce

Bude vám hrazeno:

 • Cestovné
 • Občerstvení
 • Pro matky s dětmi zajištěno hlídání dětí

Podmínkou do vstupu do našeho projektu je věková hranice, která nesmí přesáhnou 25 let (vč. osob se znevýhodněním či osoby pečující o osobu blízkou). A dále je podmínkou být v posledním ročku bakalářského či navazujícího studia.

Nejprve musíte projít Motivačním kurzem, kde se dozvíte jak udělat životopis, jak napsat motivační dopis, jak vyhledávat pracovní příležitosti na trhu práce a spoustu dobrých věcí pro první krok jak najít práci a jak zaujmout na pohovoru.

Poté Vás čeká otestování vašich předpokladů, kterým je hlavním cílem zjistit charakteristiku klienta, poznání jeho kladných a záporných vlastnosti. Definování vhodného směru a možnosti dalšího profesního rozvoje. Dále zjištění předpokladů k začlenění na trh práce, definování vědomostí a dovedností, které účastník potřebuje k uplatnění na trh práce.

Déle máte možnost využít naše kurzy a to:

Digitální gramotnost – což je přípravný kurz k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence), který prokáže Vaši způsobilost pro práci s digitálními technologiemi.

Čtenářská gramotnost – přípravný kurz zaměřený na rozvoj Vašich schopností pracovat s texty, umět je kriticky vyhodnocovat, číst s porozuměním obsahu, umět vyhledávat informace v internetové síti, umět rozeznat nepravdivé a poplašné zprávy na internetu apod.

Komunikační a podnikatelská gramotnost – kurz zaměřený na schopnost komunikovat ve firmě + možnost vlastního živnostenského listu. V rámci rozvoje podnikatelských dovedností pak získáte základní přehled o jednotlivých fázích podnikatelské činnosti a spolu s lektorem se pokusíte zpracovat vlastní podnikatelský nápad. Vyzkoušíte si prakticky svou schopnost práce v týmu, řešení problémů, time managementu ad.

Matematická a finanční gramotnost – zde se dozvíte jak formulovat a řešit problémy z různých oblastí s využitím matematiky.

Dále pro Vás máme možnost si udělat rekvalifikační kurz.. Např.:

 • ECDL
 • Administrativní pracovník
 • Skladník
 • Zedník
 • Kuchař
 • Profesionální řidič
 • Základy podnikání
 • Založit si živnostenský list
 • Obdržíte certifikát o absolvování rekvalifikace

U nás máte i možnost stáže ve firmách v Olomouckém kraji, aby jste získali podrobnější představu o případném zaměstnání. Stáž  můžete využít jen jednodenní a nebo 1 měsíc dle Vašeho zájmu.

opz-iti-mame_praci-dotisk

MAP II Přerovsko

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území MAP Přerov, s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategii vzdělávací soustavy ČR do roku 2020.

Hlavním cílem projektu je realizace a naplňování strategických cílů MAP ORP Přerov tak, jak byly naplánovány a zanalyzovány v rámci přípravy dokumentu MAP prostřednictvím projektu MAP I. Realizací Strategického plánu MAP dojde k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Vazby a postupy pro vzniklou síť a spolupráci budou udržitelné i po ukončení realizační části projektu.

Dílčí cíle:

 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 2. Zvýšení orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. Zvýšení podpory škol se slabšími výsledky (s ohledem na děti ohrožené školním neúspěchem), včetně rozvoje potenciálu každého žáka.
 4. Zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole.
 5. Zlepšení spolupráce v území, včetně využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

Odkaz na web projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Článek z přílohy MF Dnes

Projekty za dvě miliardy korun, mezi nimiž nechybí ani projekty na zvýšení zaměstnanosti v regionu. To je výsledek práce Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která letos oslavila čtvrtstoletí své činnosti.

Každý starosta, jemuž není lhostejný život obyvatel v obci, ví, že řadu investic i aktivit, které výrazně ovlivní infrastrukturu i zaměstnanost, lze financovat z dotací. Ne každý se však vyzná ve spletité nabídce dotačních příležitostí a má čas konkrétní nabídky hledat. Právě pro tyto starosty vznikla Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.
„Obcím, ale také městům nabízíme nejen zpracování projektové žádosti, ale i zajištění výběrových řízení či následný dotační management spojený s realizací projektu. Starosta obce se nemusí o nic starat. Vidí jen výsledek, který dotace do obce přinesla,“ říká Martin Kučera, který stojí v čele regionální agentury a od roku 2004 je i členem zastupitelstva Olomouckého kraje. „Vím, s jakými požadavky se na kraj obracejí starostové malých obcí, a znám jejich nelehkou situaci v roli starosty. Proto jsem velmi rád, že ročně pomůžeme více než třem desítkám obcím s dotacemi, na které mohou dosáhnout,“ pokračuje Kučera.
Agentura za posledních dvanáct let podpořila stovky úspěšných projektů v městech a obcích, které získaly dotační podporu za dvě miliardy korun. To potvrzuje i Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané.
„S regionální agenturou jsme připravovali stavbu cyklostezky, na které následně pracovali právě naši občané. A protože jsme byli s prací spokojeni, zadali jsme agentuře i zpracování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice, do které by se opět měly zapojit firmy v našem okolí.“
A pracovnímu trhu se agentura věnuje i v dalších projektech.
Jedním z nich je projekt Kompas, představený nedávno v Přerově v rámci tradičního setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, v rámci něhož vzniká systém zaměřený na trh práce.
Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což znamená mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování všech, kteří se na trhu práce pohybují a kteří ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele či vzdělávací instituce, včetně subjektů zabývajících se personální činností a poradenských pracovišť. Kompas by měl pomoct regionům reflektovat například podstatné dopady technologických trendů na poptávku po nových pracovních oborech. Regionální agenturu rozvoje střední Moravy založilo Sdružení obcí střední Moravy společně s městem Olomouc, aby pomáhala více než stovce obcí zapojených do sdružení. Postupně byl vytvořen fond, do kterého solidárně přispívají všichni členové. Do fondu dlouhodobě přispívá i Olomoucký kraj dotací ve výši 1,5 milionu korun, což výrazně zvyšuje možný příspěvek regionální agentury na zpracování žádosti obcím.

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 24.05.2018
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
Rubrika: Příloha – Není práce jako práce
Str.: 51
Mutace: Olomoucký kraj
Skóre: 0.97