Základní údaje o agentuře

Doporučujeme

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Mgr. Petr Kouba, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo:Horní náměstí 5 772 00 Olomouc
IČO:64631109
DIČ:CZ 64631109
Tel:+420 585 205 970
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6146365309/0800
Mezinárodní účet IBAN: CZ62 0800 0000 0061 4636 5309
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:20001 – 6146365309/0800 (podrobnosti viz RFPPSM)

Centrum společných služeb v SOSM

Od 15. 9. 2016 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  RARSM poskytuje centrum společných služeb pro 58 obcí SOSM. Více o CSS v sekci „Společné služby“.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.