Základní údaje o agentuře

Doporučujeme

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Ing. Miloslav Dohnal, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo: Palackého 1, 750 02 Přerov
IČO: 64631109
DIČ: CZ 64631109
Tel: +420 774 474 034
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6146365309/0800
Mezinárodní účet IBAN: CZ62 0800 0000 0061 4636 5309
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:20001 – 6146365309/0800 (podrobnosti viz RFPPSM)

Máme práci III 2022+


Máme práci !!! 2022+
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22/_032/0002043
Doba trvání projektu: 2023-2026

Anotace projektu:
MOTTO:
Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho napořád.

Předmětem projektu je realizace uceleného souboru aktivit ke zlepšení přístupu k zaměstnání osobám ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce. Bude zahrnovat aktivity z oblasti podpory vzdělávání, poradenských a informačních činností, motivačních aktivit, podpory získávání pracovních zkušeností a doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti absolventů v OA. Za tím účelem budou realizovány takové aktivity, které těmto osobám ohroženým nezaměstnaností pomohou tento handicap překonat či alespoň zmírnit. Aktivity zaměřené na motivační, poradenské a informační činnosti, pracovní diagnostiku, rozvoj základních kompetencí, rekvalifikace, rozvoj pracovních návyků a získání zkušeností a vznik nových pracovních míst přispějí ke zvýšení kvalifikace účastníků, zlepšení orientace na trhu práce a tím ke snazšímu uplatnění na trhu práce. Cílem realizace plánovaných aktivit je posílení kompetencí a sebevědomí účastníků, kteří takto získají výhodnější pozici při hledání a získání zaměstnání či při zahájení vlastního podnikání. Dalším cílem je prostřednictvím rekvalifikací a dlouhodobých stáží v reálných provozech minimalizovat rozdíly mezi
nabídkou absolventů (kompetence) a poptávkou zaměstnavatelů a zvýšit tak šanci na umístění volná pracovní místa.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V rámci realizace projektu Máme práci !!! 2022+ budou realizovány následující aktivity.
KA 1 Nábor a komunikace s cílovou skupinou
KA 2 Motivační aktivity
KA 3 Individuální poradenství
KA 4 Vzdělávání
KA 5 Podpora získávání pracovních zkušeností
KA 6 Doprovodná opatření
KA 7 Umístění účastníků na volné pracovní místo
KA 8 Evaluace

Cílová skupina:
Absolventi
Žáci a studenti posledních ročníků škol

SOSM jako Centrum Společných Služeb pokračuje i ve druhém prodloužení projektu SMO ČR

SOSM vyjádřilo souhlas s účastí v pokračování projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, realizovaném Svazem měst a obcí ČR, o dalších 10 měsíců tj. do 31. 12. 2020.

Vedle zachování všech předchozích aktivit se v rámci prodloužení projektu věnujeme průzkumu denních sociálních potřeb obyvatel, jako je například: mobilita osob, rozvážka obědů, mobilní lékař, senior taxi apod. Tzn., že se nejedná o služby, které poskytují poskytovatelé sociálních služeb, ale drobné činnosti, které mohou zajistit nebo již zajišťují obce pro své občany. Primárně se přitom zaměřujeme na služby pro seniory, ale také pro ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel. Díky zmapování stávajících služeb a potřeb obyvatel budeme moci připravit náměty možných opatření k realizaci, kterými budou řešeny denní sociální potřeby obyvatel SOSM.

Pozornost je ve druhém prodloužení projektu věnována také problematice uzavřených koordinačních veřejnoprávních smluv v oblasti přenesené působnosti. Děje se tak ve snaze nalézt alternativní a rozpočtově přijatelnější možnosti zabezpečení vybraných povinností obcí v přenesené působnosti. Především by mělo být ověřeno, zda by v rámci SOSM bylo efektivní využít nově připravovaný institut tzv. „sdíleného úředníka“. Tím je osoba, která by podle zamýšlené novely zákona o obcích byla zaměstnána na Společenství obcí (speciální varianta DSO) a mohla by členským obcím pomáhat vykonávat správní činnosti v základní přenesené působnosti.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Máme práci!!

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303
Doba trvání projektu: 2019-2021

Cíle projektu:

 • Podpořit mladé lidi – protože jsou znevýhodňováni nedostatečnou praxí
 • Motivovat – dostatečné odborné vzdělání
 • Rekvalifikační kurzy – zlepšení podmínek při hledání práce
 • Podpořit pro získávání pracovních zkušeností

Výhody a přínosy:

 • Otestování vašich schopností a dovedností
 • Vyhodnocení vašeho profilu
 • Rozvoj vašich komunikačních a jiných dovedností
 • Využití komunikace s individuálním poradcem pro vyhledávání inzerátu
 • Pomoc při přípravě prezentace vaší osoby
 • Poradenství ve volbě povolání
 • Využití vybavení školící místnosti pro aktivity spojené se zařazením na trh práce

Bude vám hrazeno:

 • Cestovné
 • Občerstvení
 • Pro matky s dětmi zajištěno hlídání dětí

Podmínkou do vstupu do našeho projektu je věková hranice, která nesmí přesáhnou 25 let (vč. osob se znevýhodněním či osoby pečující o osobu blízkou). A dále je podmínkou být v posledním ročku bakalářského či navazujícího studia.

Nejprve musíte projít Motivačním kurzem, kde se dozvíte jak udělat životopis, jak napsat motivační dopis, jak vyhledávat pracovní příležitosti na trhu práce a spoustu dobrých věcí pro první krok jak najít práci a jak zaujmout na pohovoru.

Poté Vás čeká otestování vašich předpokladů, kterým je hlavním cílem zjistit charakteristiku klienta, poznání jeho kladných a záporných vlastnosti. Definování vhodného směru a možnosti dalšího profesního rozvoje. Dále zjištění předpokladů k začlenění na trh práce, definování vědomostí a dovedností, které účastník potřebuje k uplatnění na trh práce.

Déle máte možnost využít naše kurzy a to:

Digitální gramotnost – což je přípravný kurz k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence), který prokáže Vaši způsobilost pro práci s digitálními technologiemi.

Čtenářská gramotnost – přípravný kurz zaměřený na rozvoj Vašich schopností pracovat s texty, umět je kriticky vyhodnocovat, číst s porozuměním obsahu, umět vyhledávat informace v internetové síti, umět rozeznat nepravdivé a poplašné zprávy na internetu apod.

Komunikační a podnikatelská gramotnost – kurz zaměřený na schopnost komunikovat ve firmě + možnost vlastního živnostenského listu. V rámci rozvoje podnikatelských dovedností pak získáte základní přehled o jednotlivých fázích podnikatelské činnosti a spolu s lektorem se pokusíte zpracovat vlastní podnikatelský nápad. Vyzkoušíte si prakticky svou schopnost práce v týmu, řešení problémů, time managementu ad.

Matematická a finanční gramotnost – zde se dozvíte jak formulovat a řešit problémy z různých oblastí s využitím matematiky.

Dále pro Vás máme možnost si udělat rekvalifikační kurz.. Např.:

 • ECDL
 • Administrativní pracovník
 • Skladník
 • Zedník
 • Kuchař
 • Profesionální řidič
 • Základy podnikání
 • Založit si živnostenský list
 • Obdržíte certifikát o absolvování rekvalifikace

U nás máte i možnost stáže ve firmách v Olomouckém kraji, aby jste získali podrobnější představu o případném zaměstnání. Stáž  můžete využít jen jednodenní a nebo 1 měsíc dle Vašeho zájmu.

opz-iti-mame_praci-dotisk

MAP II Přerovsko

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území MAP Přerov, s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategii vzdělávací soustavy ČR do roku 2020.

Hlavním cílem projektu je realizace a naplňování strategických cílů MAP ORP Přerov tak, jak byly naplánovány a zanalyzovány v rámci přípravy dokumentu MAP prostřednictvím projektu MAP I. Realizací Strategického plánu MAP dojde k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Vazby a postupy pro vzniklou síť a spolupráci budou udržitelné i po ukončení realizační části projektu.

Dílčí cíle:

 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 2. Zvýšení orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. Zvýšení podpory škol se slabšími výsledky (s ohledem na děti ohrožené školním neúspěchem), včetně rozvoje potenciálu každého žáka.
 4. Zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole.
 5. Zlepšení spolupráce v území, včetně využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

Odkaz na web projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Článek z přílohy MF Dnes

Projekty za dvě miliardy korun, mezi nimiž nechybí ani projekty na zvýšení zaměstnanosti v regionu. To je výsledek práce Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která letos oslavila čtvrtstoletí své činnosti.

Každý starosta, jemuž není lhostejný život obyvatel v obci, ví, že řadu investic i aktivit, které výrazně ovlivní infrastrukturu i zaměstnanost, lze financovat z dotací. Ne každý se však vyzná ve spletité nabídce dotačních příležitostí a má čas konkrétní nabídky hledat. Právě pro tyto starosty vznikla Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.
„Obcím, ale také městům nabízíme nejen zpracování projektové žádosti, ale i zajištění výběrových řízení či následný dotační management spojený s realizací projektu. Starosta obce se nemusí o nic starat. Vidí jen výsledek, který dotace do obce přinesla,“ říká Martin Kučera, který stojí v čele regionální agentury a od roku 2004 je i členem zastupitelstva Olomouckého kraje. „Vím, s jakými požadavky se na kraj obracejí starostové malých obcí, a znám jejich nelehkou situaci v roli starosty. Proto jsem velmi rád, že ročně pomůžeme více než třem desítkám obcím s dotacemi, na které mohou dosáhnout,“ pokračuje Kučera.
Agentura za posledních dvanáct let podpořila stovky úspěšných projektů v městech a obcích, které získaly dotační podporu za dvě miliardy korun. To potvrzuje i Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané.
„S regionální agenturou jsme připravovali stavbu cyklostezky, na které následně pracovali právě naši občané. A protože jsme byli s prací spokojeni, zadali jsme agentuře i zpracování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice, do které by se opět měly zapojit firmy v našem okolí.“
A pracovnímu trhu se agentura věnuje i v dalších projektech.
Jedním z nich je projekt Kompas, představený nedávno v Přerově v rámci tradičního setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, v rámci něhož vzniká systém zaměřený na trh práce.
Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což znamená mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování všech, kteří se na trhu práce pohybují a kteří ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele či vzdělávací instituce, včetně subjektů zabývajících se personální činností a poradenských pracovišť. Kompas by měl pomoct regionům reflektovat například podstatné dopady technologických trendů na poptávku po nových pracovních oborech. Regionální agenturu rozvoje střední Moravy založilo Sdružení obcí střední Moravy společně s městem Olomouc, aby pomáhala více než stovce obcí zapojených do sdružení. Postupně byl vytvořen fond, do kterého solidárně přispívají všichni členové. Do fondu dlouhodobě přispívá i Olomoucký kraj dotací ve výši 1,5 milionu korun, což výrazně zvyšuje možný příspěvek regionální agentury na zpracování žádosti obcím.

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 24.05.2018
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
Rubrika: Příloha – Není práce jako práce
Str.: 51
Mutace: Olomoucký kraj
Skóre: 0.97

Centrum společných služeb v SOSM

Od 15. 9. 2016 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  RARSM poskytuje centrum společných služeb pro 58 obcí SOSM. Více o CSS v sekci „Společné služby“.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:

 1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
 2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Statut

Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM)

Schváleno na VS SOSM dne 28. 04. 2016 a správním výborem SOSM (Sdružení obcí střední Moravy) dne 28. 04. 2016.

1. Zřizuje se „Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě“ – zkráceně „RFPPSM“. Fond není právnickou osobou. Účelem RFPPSM je nejen shromažďovat níže uvedeným způsobem od přispěvatelů RFPPSM finanční příspěvky do společného fondu a z takto sdružených prostředků podporovat v jednotlivých obcích nebo regionech a mikroregionech střední Moravy přípravu projektů vhodných pro vyhlašované dotační programy, ale i pomoci zajišťovat vhodnou pracovní činnost pro RARSM.

2. Základním principem financování RFPPSM je zajištění schopnosti samofinancování a rozvoje jeho kapacity. Plnění tohoto principu je založeno na:

 1. pravidelném ročním příspěvku přispěvatelů do RFPPSM v aktuální schválené výši pro příslušný rok
 2. příjmem fondu mohou být i dary libovolných subjektů

3. Finanční příspěvek na spolufinancování úhrady nákladů přípravy a dopracování projektů se poskytuje formou finanční výpomoci dle bodu 2 s tím, že maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM může činit max. 50% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH) nad částku 100 000,- Kč včetně DPH. Zbývajících min. 50% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. U projektů nepřekračujících částku 100 000,- Kč včetně DPH je maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM 90% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH). Zbývajících min. 10% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. Přípravou projektů se rozumí zpracování projektové dokumentace nebo její některé chybějící části, zpracování studie proveditelnosti, EIA, logframe, project fiche, samotné žádost o dotaci, realizace výběrových řízení, dle požadavků dotačních programů aj.

4. Fond je založen na principu solidarity jeho přispěvatelů. To znamená, že přispěvatel RFPPSM nemá právní nárok na získání a čerpání podpory z prostředků sdružených v RFPPSM a podobně nemá přispěvatel RFPPSM nárok na vrácení finančních prostředků, které poskytl do RFPPSM, a to ani v případě, že nebyl nebo nebude vybrán k čerpání podpory přípravy projektu, pokud SV SOSM nerozhodne jinak.

5. Přispěvatelem z řad obcí RFPPSM může být pouze člen SOSM za podmínky dodržování tohoto statutu RFPPSM. Dalšími přispěvateli mohou být na základě smlouvy se správcem fondu i další právnické či fyzické osoby, jako např. Olomoucký kraj, banky aj.

6. Příspěvek do fondu stanovuje valné shromáždění vždy pro příslušný rok za každého obyvatele hlášeného k trvalému pobytu v obci přispívající do fondu. Výše příspěvku na rok je vždy stanovena prováděcím předpisem pro příslušný rok a určuje se na základě aktuálního stavu obyvatelstva ke dni 31. 12. předešlého roku.

7. Nárok na podporu z RFPPSM má pouze obec, která má uhrazeny členské příspěvky ve vztahu k SOSM, a která řádně zaplatila příspěvek do RFPPSM pro daný rok, a která má vypořádány všechny závazky k RFPPSM plynoucí z finančních výpomocí v minulosti, a která byla na základě podmínek vyhlášených SV SOSM vybrána k čerpání finanční podpory na přípravu projektu.

8. Správcem RFPPSM je správní výbor RARSM.

10. Kapacita fondu bude každoročně správcem fondu vyhodnocena a bude součástí Zprávy o činnosti a hospodaření RARSM a předložena ke schválení správnímu výboru SOSM, který se uskuteční nejpozději v měsíci dubnu následujícího roku, před dubnovým VS SOSM.

11. Příjemce podpory z RFPPSM vybraný k poskytnutí podpory přípravy projektu z fondu RFPPSM je na výzvu správního výboru SOSM, popř. správce prostředků sdružených v RFPPSM povinen dokladovat, že má zajištěno finanční krytí na zbývajících min. 50% či min. 10% ceny přípravy projektu.

12. Přílohou a nedílnou součástí tohoto statutu je Prováděcí předpis.