Statut

Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM)

Schváleno na VS SOSM dne 28. 04. 2016 a správním výborem SOSM (Sdružení obcí střední Moravy) dne 28. 04. 2016.

1. Zřizuje se „Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě“ – zkráceně „RFPPSM“. Fond není právnickou osobou. Účelem RFPPSM je nejen shromažďovat níže uvedeným způsobem od přispěvatelů RFPPSM finanční příspěvky do společného fondu a z takto sdružených prostředků podporovat v jednotlivých obcích nebo regionech a mikroregionech střední Moravy přípravu projektů vhodných pro vyhlašované dotační programy, ale i pomoci zajišťovat vhodnou pracovní činnost pro RARSM.

2. Základním principem financování RFPPSM je zajištění schopnosti samofinancování a rozvoje jeho kapacity. Plnění tohoto principu je založeno na:

  1. pravidelném ročním příspěvku přispěvatelů do RFPPSM v aktuální schválené výši pro příslušný rok
  2. příjmem fondu mohou být i dary libovolných subjektů

3. Finanční příspěvek na spolufinancování úhrady nákladů přípravy a dopracování projektů se poskytuje formou finanční výpomoci dle bodu 2 s tím, že maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM může činit max. 50% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH) nad částku 100 000,- Kč včetně DPH. Zbývajících min. 50% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. U projektů nepřekračujících částku 100 000,- Kč včetně DPH je maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM 90% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH). Zbývajících min. 10% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. Přípravou projektů se rozumí zpracování projektové dokumentace nebo její některé chybějící části, zpracování studie proveditelnosti, EIA, logframe, project fiche, samotné žádost o dotaci, realizace výběrových řízení, dle požadavků dotačních programů aj.

4. Fond je založen na principu solidarity jeho přispěvatelů. To znamená, že přispěvatel RFPPSM nemá právní nárok na získání a čerpání podpory z prostředků sdružených v RFPPSM a podobně nemá přispěvatel RFPPSM nárok na vrácení finančních prostředků, které poskytl do RFPPSM, a to ani v případě, že nebyl nebo nebude vybrán k čerpání podpory přípravy projektu, pokud SV SOSM nerozhodne jinak.

5. Přispěvatelem z řad obcí RFPPSM může být pouze člen SOSM za podmínky dodržování tohoto statutu RFPPSM. Dalšími přispěvateli mohou být na základě smlouvy se správcem fondu i další právnické či fyzické osoby, jako např. Olomoucký kraj, banky aj.

6. Příspěvek do fondu stanovuje valné shromáždění vždy pro příslušný rok za každého obyvatele hlášeného k trvalému pobytu v obci přispívající do fondu. Výše příspěvku na rok je vždy stanovena prováděcím předpisem pro příslušný rok a určuje se na základě aktuálního stavu obyvatelstva ke dni 31. 12. předešlého roku.

7. Nárok na podporu z RFPPSM má pouze obec, která má uhrazeny členské příspěvky ve vztahu k SOSM, a která řádně zaplatila příspěvek do RFPPSM pro daný rok, a která má vypořádány všechny závazky k RFPPSM plynoucí z finančních výpomocí v minulosti, a která byla na základě podmínek vyhlášených SV SOSM vybrána k čerpání finanční podpory na přípravu projektu.

8. Správcem RFPPSM je správní výbor RARSM.

10. Kapacita fondu bude každoročně správcem fondu vyhodnocena a bude součástí Zprávy o činnosti a hospodaření RARSM a předložena ke schválení správnímu výboru SOSM, který se uskuteční nejpozději v měsíci dubnu následujícího roku, před dubnovým VS SOSM.

11. Příjemce podpory z RFPPSM vybraný k poskytnutí podpory přípravy projektu z fondu RFPPSM je na výzvu správního výboru SOSM, popř. správce prostředků sdružených v RFPPSM povinen dokladovat, že má zajištěno finanční krytí na zbývajících min. 50% či min. 10% ceny přípravy projektu.

12. Přílohou a nedílnou součástí tohoto statutu je Prováděcí předpis.