Máme práci III 2022+


Máme práci !!! 2022+
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22/_032/0002043
Doba trvání projektu: 2023-2026

Anotace projektu:
MOTTO:
Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho napořád.

Předmětem projektu je realizace uceleného souboru aktivit ke zlepšení přístupu k zaměstnání osobám ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce. Bude zahrnovat aktivity z oblasti podpory vzdělávání, poradenských a informačních činností, motivačních aktivit, podpory získávání pracovních zkušeností a doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti absolventů v OA. Za tím účelem budou realizovány takové aktivity, které těmto osobám ohroženým nezaměstnaností pomohou tento handicap překonat či alespoň zmírnit. Aktivity zaměřené na motivační, poradenské a informační činnosti, pracovní diagnostiku, rozvoj základních kompetencí, rekvalifikace, rozvoj pracovních návyků a získání zkušeností a vznik nových pracovních míst přispějí ke zvýšení kvalifikace účastníků, zlepšení orientace na trhu práce a tím ke snazšímu uplatnění na trhu práce. Cílem realizace plánovaných aktivit je posílení kompetencí a sebevědomí účastníků, kteří takto získají výhodnější pozici při hledání a získání zaměstnání či při zahájení vlastního podnikání. Dalším cílem je prostřednictvím rekvalifikací a dlouhodobých stáží v reálných provozech minimalizovat rozdíly mezi
nabídkou absolventů (kompetence) a poptávkou zaměstnavatelů a zvýšit tak šanci na umístění volná pracovní místa.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V rámci realizace projektu Máme práci !!! 2022+ budou realizovány následující aktivity.
KA 1 Nábor a komunikace s cílovou skupinou
KA 2 Motivační aktivity
KA 3 Individuální poradenství
KA 4 Vzdělávání
KA 5 Podpora získávání pracovních zkušeností
KA 6 Doprovodná opatření
KA 7 Umístění účastníků na volné pracovní místo
KA 8 Evaluace

Cílová skupina:
Absolventi
Žáci a studenti posledních ročníků škol

Základní údaje o agentuře

Doporučujeme

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Ing. Miloslav Dohnal, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo: Palackého 1, 750 02 Přerov
IČO: 64631109
DIČ: CZ 64631109
Tel: +420 774 474 034
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6146365309/0800
Mezinárodní účet IBAN: CZ62 0800 0000 0061 4636 5309
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:20001 – 6146365309/0800 (podrobnosti viz RFPPSM)

Centrum společných služeb v SOSM

Od 15. 9. 2016 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  RARSM poskytuje centrum společných služeb pro 58 obcí SOSM. Více o CSS v sekci „Společné služby“.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Statut

Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM)

Schváleno na VS SOSM dne 28. 04. 2016 a správním výborem SOSM (Sdružení obcí střední Moravy) dne 28. 04. 2016.

1. Zřizuje se „Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě“ – zkráceně „RFPPSM“. Fond není právnickou osobou. Účelem RFPPSM je nejen shromažďovat níže uvedeným způsobem od přispěvatelů RFPPSM finanční příspěvky do společného fondu a z takto sdružených prostředků podporovat v jednotlivých obcích nebo regionech a mikroregionech střední Moravy přípravu projektů vhodných pro vyhlašované dotační programy, ale i pomoci zajišťovat vhodnou pracovní činnost pro RARSM.

2. Základním principem financování RFPPSM je zajištění schopnosti samofinancování a rozvoje jeho kapacity. Plnění tohoto principu je založeno na:

  1. pravidelném ročním příspěvku přispěvatelů do RFPPSM v aktuální schválené výši pro příslušný rok
  2. příjmem fondu mohou být i dary libovolných subjektů

3. Finanční příspěvek na spolufinancování úhrady nákladů přípravy a dopracování projektů se poskytuje formou finanční výpomoci dle bodu 2 s tím, že maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM může činit max. 50% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH) nad částku 100 000,- Kč včetně DPH. Zbývajících min. 50% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. U projektů nepřekračujících částku 100 000,- Kč včetně DPH je maximální výše finančního příspěvku z RFPPSM 90% ceny přípravy projektu (vztaženo k celkové ceně projektu vč. DPH). Zbývajících min. 10% z celkové ceny vč. DPH musí vybraný přispěvatel RFPPSM uhradit ze svých zdrojů. Přípravou projektů se rozumí zpracování projektové dokumentace nebo její některé chybějící části, zpracování studie proveditelnosti, EIA, logframe, project fiche, samotné žádost o dotaci, realizace výběrových řízení, dle požadavků dotačních programů aj.

4. Fond je založen na principu solidarity jeho přispěvatelů. To znamená, že přispěvatel RFPPSM nemá právní nárok na získání a čerpání podpory z prostředků sdružených v RFPPSM a podobně nemá přispěvatel RFPPSM nárok na vrácení finančních prostředků, které poskytl do RFPPSM, a to ani v případě, že nebyl nebo nebude vybrán k čerpání podpory přípravy projektu, pokud SV SOSM nerozhodne jinak.

5. Přispěvatelem z řad obcí RFPPSM může být pouze člen SOSM za podmínky dodržování tohoto statutu RFPPSM. Dalšími přispěvateli mohou být na základě smlouvy se správcem fondu i další právnické či fyzické osoby, jako např. Olomoucký kraj, banky aj.

6. Příspěvek do fondu stanovuje valné shromáždění vždy pro příslušný rok za každého obyvatele hlášeného k trvalému pobytu v obci přispívající do fondu. Výše příspěvku na rok je vždy stanovena prováděcím předpisem pro příslušný rok a určuje se na základě aktuálního stavu obyvatelstva ke dni 31. 12. předešlého roku.

7. Nárok na podporu z RFPPSM má pouze obec, která má uhrazeny členské příspěvky ve vztahu k SOSM, a která řádně zaplatila příspěvek do RFPPSM pro daný rok, a která má vypořádány všechny závazky k RFPPSM plynoucí z finančních výpomocí v minulosti, a která byla na základě podmínek vyhlášených SV SOSM vybrána k čerpání finanční podpory na přípravu projektu.

8. Správcem RFPPSM je správní výbor RARSM.

10. Kapacita fondu bude každoročně správcem fondu vyhodnocena a bude součástí Zprávy o činnosti a hospodaření RARSM a předložena ke schválení správnímu výboru SOSM, který se uskuteční nejpozději v měsíci dubnu následujícího roku, před dubnovým VS SOSM.

11. Příjemce podpory z RFPPSM vybraný k poskytnutí podpory přípravy projektu z fondu RFPPSM je na výzvu správního výboru SOSM, popř. správce prostředků sdružených v RFPPSM povinen dokladovat, že má zajištěno finanční krytí na zbývajících min. 50% či min. 10% ceny přípravy projektu.

12. Přílohou a nedílnou součástí tohoto statutu je Prováděcí předpis.