SOSM jako Centrum Společných Služeb pokračuje i ve druhém prodloužení projektu SMO ČR

SOSM vyjádřilo souhlas s účastí v pokračování projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, realizovaném Svazem měst a obcí ČR, o dalších 10 měsíců tj. do 31. 12. 2020.

Vedle zachování všech předchozích aktivit se v rámci prodloužení projektu věnujeme průzkumu denních sociálních potřeb obyvatel, jako je například: mobilita osob, rozvážka obědů, mobilní lékař, senior taxi apod. Tzn., že se nejedná o služby, které poskytují poskytovatelé sociálních služeb, ale drobné činnosti, které mohou zajistit nebo již zajišťují obce pro své občany. Primárně se přitom zaměřujeme na služby pro seniory, ale také pro ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel. Díky zmapování stávajících služeb a potřeb obyvatel budeme moci připravit náměty možných opatření k realizaci, kterými budou řešeny denní sociální potřeby obyvatel SOSM.

Pozornost je ve druhém prodloužení projektu věnována také problematice uzavřených koordinačních veřejnoprávních smluv v oblasti přenesené působnosti. Děje se tak ve snaze nalézt alternativní a rozpočtově přijatelnější možnosti zabezpečení vybraných povinností obcí v přenesené působnosti. Především by mělo být ověřeno, zda by v rámci SOSM bylo efektivní využít nově připravovaný institut tzv. „sdíleného úředníka“. Tím je osoba, která by podle zamýšlené novely zákona o obcích byla zaměstnána na Společenství obcí (speciální varianta DSO) a mohla by členským obcím pomáhat vykonávat správní činnosti v základní přenesené působnosti.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.